OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Nákup v internetovom obchode „https://www.zvukova-izolacia.sk“ môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami.

Predávajúci: BezHluku s.r.o., Javorová 5, Nitra, IČO: 459 448 65, DIČ: 2023172591 (ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.(ďalej len „kupujúci“)

Kontaktné údaje predávajúceho:
email: info@bezhluku.sk
telefón: 00421 948 305 111
poštová adresa: BezHluku, Javorová 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Číslo účtu predávajúceho pre platby v EUR v SR:
Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK0609000000000234970755
SWIFT: GIBASKBX

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, písomná kúpna zmluva má prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na internetovej stránke „https://www.zvukova-izolacia.sk“ je katalógom bežne dodávaného tovaru a služieb, predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru predávajúci môže potvrdiť prostredníctvom emailu na základe otázky kupujúceho.

OBJEDNÁVANIE TOVARU
Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu „https://www.zvukova-izolacia.sk“
Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode, emailom na adrese info@bezhluku.sk alebo telefonicky na 0948 305 111
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.
Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné najneskôr 2. nasledujúci deň po podaní objednávky do 9:00 hod. e-mailovou správou, prípadne telefonicky.

Každá objednávka musí obsahovať:
Meno kupujúceho
Poštovú adresu pre doručenie tovaru
Telefónne číslo alebo email
Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
Počet kusov z každej položky tovaru
Dátum vystavenia objednávky
Spôsob úhrady za tovar
Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
IČO a SK DIČ spoločnosti
Kontaktnú osobu a telefón
Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
Kupujúci môže vykonať platbu za tovar bankovým prevodom.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode https://www.zvukova-izolacia.sk
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY
Objednaný tovar bude pripravený k osobnému odberu najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu, maximálne do 5 týždňov.
Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.
Cena za dopravu bude vypočítaná individuálne, na základe množstva a typu tovaru.

VRÁTENIE TOVARU
Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom.
Pri bezdôvodnom vrátení tovaru bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 10 % sumy za tovar. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.

NEPREVZATIE TOVARU
V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy/poštovného a balného v plnej, preukázateľnej výške) a to bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na bankový účet. K tejto sankcii bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra, ktorá bude splatná najneskôr do 15 dní od vystavenia.

REKLAMÁCIE A SERVIS
Záručná doba na tovar a výrobky je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10 EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Záruka sa nevzťahuje na detail akrylových spojov sadrokartónu, ktorých ošetrenie sa považuje za údržbu výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

BezHluku s.r.o. je prevádzkovateľ internetového obchodu „https://www.zvukova-izolacia.sk“ a prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a v žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny alebo e-mailový kontakt.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného alebo telefonického vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo na zmenu alebo odstránenie osobných údajov, po kontaktovani predávajúceho.